Wheat Variety 'Tekoa' (WA8189), Soft White Spring Wheat